sábado, 14 de julio de 2018

HAINAN AIRLINES (China). Boarding pass for the flight HU7668 from Chongqing to Xi'an


HAINAN AIRLINES (China).

Boarding pass for the flight HU7668 from Chongqing to Xi'an. 04.02.?, 18:50 h.
Tarjeta de embarque para el vuelo HU7668 de Chongqing a Xi'an. 04.02.?, 18:50 h.
Targeta d'embarcament per al vol HU7668 de Chongqing a Xi'an. 04.02.?, 18:50 h.
Carte d'accès à bord pour le vol HU7668 de Chongqing à Xi'an. 04.02.?, 18:50 h.
Carta d0imbarco per il volo HU7668 da Chongqing a Xi'an. 04.02.?, 18:50 h.

Gracias a Arturo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario